Prijedlog statuta kluba u osnivanju

From MediaWiki for e-dama.net
Jump to navigation Jump to search

STATUT

DOPISNI DAMA KLUBA "Taktika Nova" :)


Zegreb, listopad 2011.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/03) i članka 14. stavka 3 Zakona o športu (NN 71/06), Skupština Dama kluba "Taktika Nova" iz Zagreba, na sjednici održanoj dana XX. XX 2012. usvojila je tekst

STATUTA

DOPISNOG DAMA KLUBA "Taktika Nova"


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju: naziv i sjedište, pečat, znak, područje djelovanja, predstavljanje i zastupanje., ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj, djelovanje i način rada tijela, imovina i način raspolaganja s dobiti, ostvarivanje javnosti rada, prestanak djelovanja te postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja, priznanja i nagrade i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti Dopisog dama kluba "Taktika Nova" (u daljnjem tekstu: Klub), kao udruge u smislu Zakona o udrugama.

Članak 2.

Klub je oblik dobrovoljnog udruživanja više građana i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, koji se, radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja su uređena Zakonom, propisima i ovim Statutom. Klub ima svojstvo neprofitne pravne osobe, koje se stječe upisom u registar udruga pri uredu državne uprave Grada Zagreba i Registar športskih djelatnosti.

Članak 3.

Ovo ne znam što treba napisati

NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA, PEČAT I ZNAK KLUBA

Članak 4.

Naziv Kluba je: Dopisni dama klub "Taktika Nova". Klub može rabiti i kratki naziv: DDK "Taktika Nova". Pored naziva na hrvatskom jeziku Klub može rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Correspondance Draughts Club "Taktika Nova". Sjedište Kluba je u Zagrebu, xxxxx. Područje djelovanja Kluba je Grad Zagreb. U slučaju promjene sustava područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, područje djelovanja Kluba je pravni sljedbenik Grada Zagreba.

Članak 5.

Klub ima svoj žiro račun.

Članak 6. Klub ima pečat i štambilj. Pečat kluba je okruglog oblika, promjera 30 mm, s ispisanim tekstom uz gornji rub: Dopisni dama klub, a uz donji rub Taktika Nova. U sredini pečata nalazi se stilizirana damovnica (ploča za igru dame) – dimenzije 5x5 crno-bijelih polja, a ispod te ploče naziv "Taktika Nova".

Štambilj Kluba je pravokutnog oblika, dužine 50 mm i širine 15 mm s ispisanim tekstom u vodoravnoj crti kao na pečatu.

Članak 7. Klub ima znak, zastavicu i značku. Znak Kluba oblikovan je nekako ( npr. poput tlocrta povijesne gradske jezgre Dubrovnika, koji je ispunjen šahovskim poljima /kvadratima/. Polja su dijagonalno iz gornjeg desnog prema donjem lijevom kutu podijeljena na dvije sekcije i to: gore lijevo crveno-bijela polja, dolje desno plava-bijela polja. Na gornjem lijevom kutu nalazi se stilizirana šahovska figura top, koja svojim oblikom podsjeća na kulu Minčetu. Ispod tlocrta povijesne gradske jezgre Dubrovnika polukružno je ispisan naziv DDK "Taktika Nova".)

Zastavica Kluba je bijele boje, s otisnutim znakom kluba u sredini.

Značka Kluba je u cijelosti ista kao i znak Kluba.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE KLUBA

Članak 8.

U okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima, Klub predstavlja i zastupa predsjednik Kluba i tajnik Kluba.

IV. CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 9.

Djelatnost Kluba je utemeljena na odrednicama Zakona o udrugama, Zakona o športu, Pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora, drugim zakonima i propisima, te na utvrđenoj politici razvitka športa i šaha u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj.


Članak 10.

Klub svoju natjecateljsko športsku odnosno damističku djelatnost obavlja amaterski, a pod uvjetima određenim Zakonom i propisima tu djelatnost ili neke njezine dijelove Klub i njegovi članovi mogu obavljati i profesionalno.


Članak 11.

Djelatnost Kluba obuhvaća posebice:

• programe damističke aktivnosti djece predškolske dobi i izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

učenika i studenata, kao i dio sveukupne kulture za tu dobnu populaciju;

• poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti, pravednosti, samopoštovanja i poštivanja

drugih učenja tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje damom, kao dio odgojnih funkcija dame;

• aktivnost damista kroz treninge i natjecanja radi osposobljavanja za postizanje športskih odnosno

damističkih rezultata;

• damističko-rekreacijske aktivnosti građana;
• aktivnosti, poslove i djelatnosti koje se smatraju javnim potrebama u športu i od interesa su za

Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku.


Članak 12.

Damistička djelatnost Kluba usmjerena je doprinosu zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju kluba, te je činitelj razvitka humanih odnosa među ljudima i narodima.


Članak 13.

Damistička djelatnost Kluba temelji se na dobrovoljnosti, sklonosti i sposobnosti, gospodarskim dostignućima, etičkim i moralnim načelima, znanstvenim i stručnim spoznajama, načelima olimpijskog pokreta, te pravilima športa i dame.


Članak 14.

U ostvarivanju potreba i interesa Kluba, kao i u ostvarivanju ukupnih aktivnosti u damističkoj djelatnosti, Klub osobito:

• sudjeluje u utvrđivanju politike razvitka ukupnog športa i dame u Gradu Zagrebu i Republici

Hrvatskoj.

• sustavno djeluje na omasovljavanju i unapređivanju dame i damističke kulture uopće;
• daje priloge i sugestije odgovarajućim tijelima, koja imaju značenje u ukupnom športskom i

damističkom pokretu;

• organizira i sudjeluje u natjecanjima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, bilo ekipno ili

pojedinačno putem svojih članova;

• organizira stalna natjecanja: kvalifikacijske, kategorne, prvenstvene, brzopotezne i druge

turnire, kako bi se svakom članu Kluba pružilo prigodu da, prema svojoj kategoriji i umijeću sudjeluje u natjecanjima;

• organizira damističku obuku članstva i posebice damističku školu za djecu i mladež;
• vodi evidenciju svojeg članstva i svih natjecanja koje organizira;
• dodjeluje priznanja, nagrade i pohvale;
• organizira sve ostale poslove od zajedničkog interesa za razvitak dame u Gradu Zagrebu i Republici

Hrvatskoj;

• zakonito i uredno vodi financijsko i administrativno poslovanje Kluba.


Članak 15.

Radi uspješnog izvršavanje poslova i zadataka iz članka 14. ovog Statuta, Klub surađuje s nadležnim tijelima Grada Zagreba i Republike Hrvatske, športskim, odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama građana, poduzećima, drugim ustanovama i drugim tijelima na spomenutim razlinama.


Članak 16.

Radi ostvarivanja potreba i interesa Kluba i damističke djelatnosti, Klub je član zajednica športskih udruga i saveza u Grada Zagrebu, osnovanih u skladu sa Zakonom i propisima. Klub i njegovi članovi, ukoliko ne šteti ugledu Republike Hrvatske, mogu surađivati i održavati damističke susrete i s dama klubovima, savezima i drugim damističkim udrugama iz inozemstva. Odluku o tome donosi Upravni odbor Kluba.


Članak 17.

Klub može radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća, te stjecanja sredstava, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima. Odluku o obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odbor Kluba.

V. ČLANSTVO, ČLANOVI I PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Članak 18.

Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta. Članom Kluba mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost Kluba. Članstvo u Klubu pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Članom Kluba mogu postati fizičke osobe bez poslovne sposobnosti za koje pristupnicu potpisuje staratelj. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Kluba bez prava odlučivanja. Članstvo u Klubu može biti redovito i počasno. U Klubu se vodi popis članova za koji je zadužen tajnik Kluba. Način vođenja popisa članova određuje Upravni odbor.


Članak 19.

Članom Kluba postaje se danom upisa u evidenciju članova Kluba. Član Kluba dobiva iskaznicu čiji oblik i sadržaj određuje Upravni odbor Kluba.


Članak 20.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Kluba podnosi zahtjev za prijam u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijamu u članstvo. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Kluba, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Kluba. Članom Kluba postaje se upisom u popis članova Kluba. U popis članova upisuje se osoba za koju je Upravni odbor donio odluku o prijamu u članstvo i koja je uplatila članarinu. Redoviti članovi Kluba plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Upravni odbor.


Članak 21.

Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba. Odluku o prijamu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.


Članak 22.

Članovi Kluba imaju pravo:

• u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u radu Kluba i na taj način pridonijeti ostvarivanju

ciljeva Kluba,

• birati i biti birani u tijela upravljanja i radna tijela Kluba,
• iznositi svoja mišljenja i prijedloge tijelima Kluba,
• redovito plaćati godišnju članarinu,
• predlagati pokretanje postupka za izmjene, dopune i donošenje novog Statuta, pravila i

drugih općih akata Kluba.


Članak 23.

Članovi Kluba dužni su:

• pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,
• sudjelovati u ostvarivanju programa rada i razvoja Kluba,
• djelotvorno i odgovorno sudjelovati u radu športskih tijela u koje su birani ili imenovani,
• čuvati ugled i imovinu Kluba,
• suzdržavati se svih činjenja protivnih športskom duhu i moralu na športskim i drugim

priredbama koje organizira ili na kojima sudjeluje Klub, te se suprotstavljati takvim postupcima drugih osoba.


Članak 24.

Članovima Kluba zaslužnim za promicanje Kluba, njegovog ugleda i poslovanja, mogu se dodijeliti priznanja Kluba. Odlukom o dodjeli priznanja Upravni odbor odlučuje o vrsti priznanja. Priznanja se mogu iznimno dodijeliti i drugim uglednim osobama za promicanje šaha, športa uopće i razvoj Kluba.


Članak 25.

Članstvo u Klubu prestaje:

• prestankom postojanja Kluba,
• pisanom izjavom o istupanju iz članstva,
• isključenjem iz članstva i
• smrću člana.


Članak 26.

Istupanje iz članstva Kluba nastaje kad član zatraži pismenim putem istupnicu i dobije je. Klub je dužan dati članu istupnicu, ako on nema obveza prema Klubu (neplaćena članarina, stvarne obveze, neizvršene ugovorne obveze, te ako je pod kaznom ili suspenzijom). Član se isključuje iz Kluba u slučaju težih kršenja Statuta Kluba i kad naruši interese i ugled Kluba.


Članak 27.

Članovi Kluba svoju športsku djelatnost obavljaju dragovoljno, amaterski ili profesionalno.


Članak 28.

Klub može svojim članovima koji amaterski sudjeluju u damističkim natjecanjima ili športskim odnosno damističkim priredbama ili u damističkoj obuci ili u damističkoj rekreaciji i drugim svoijm članovima koji amaterski obavljaju poslove obučavanja (pripremanja) za natjecanje i druge poslove u vezi s organiziranjem i vođenjem natjecanja ili športskih odnosno damističkih priredbi damističke obuke i damističke rekreacije osigurati besplatno korištenje prostorija za igru i opreme, namiriti putne troškove, troškove smještaja i prehrane, te nadoknaditi izgubljenu zaradu u vezi s natjecanjem i damističkom priredbom. Klub može svojim članovima koji amaterski sudjeluju na natjecanjima ili damističkim priredbama, te stranim osobama dati nagradu za postignute rezultate, davati im potporu u novcu (stipendije, nabavku literature i sl.) i opremi, upućivati ih na stručno usavršavanje i natjecanje (otvorena prvenstva, domaći i međunarodni dama turniri i sl.). Klub može i drugim svojim članovima osigurati besplatno korištenje prostorija i opreme.

Prava iz ovoga članka svojim aktima uređuje Upravni odbor Kluba.


Članak 29.

Članovi Kluba, koji damističke aktivnosti obavljaju profesionalno svoja prava i obveze ostvaruju sukladno sklopljenom ugovoru, aktima Kluba, Zakonom i propisima.


Članak 30.

Vrhunskim igračima, svojim članovima, ako nisu osigurani po drugoj osnovi, Klub osigurava prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom i propisima. Kategoriju sportaša – damista koji ostvaruju prava iz stavke 1. ovog članka, utvrđuje svojim Pravilima Hrvatski olimpijski odbor.


Članak 31.

Klub može radi obavljanja damističke djelatnosti zasnovati radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme ili zaključiti ugovor o djelu sa sudionicima u damističkim aktivnostima. Radi zasnivanja radnog odnosa iz stavka 1. ovog članka ne mora se oglasiti potreba za djelatnikom.

VI. USTROJSTVO I TIJELA KLUBA

Članak 32.

Članovi kluba upravljaju Klubom putem tijela čiji naziv, sastav, ovlasti, izbor, opoziv i trajanje mandata propisuje ovaj Statut. Tijela upravljanja Klubom su:

• Skupština,
• Upravni odbor,
• Predsjednik i
• Nadzorni odbor.

Izbori za tijela Kluba /Izborna Skupština/ moraju se provesti najmanje 15 dana prije isteka mandata članova tijela Kluba. Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora. 1. Skupština

Članak 33.

Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom. U okviru svoje nadležnosti Skupština Kluba:

• donosi, mijenja i dopunjuje Statut Kluba,
• donosi Poslovnik o radu Skupštine Kluba,
• bira i razrješava članove Upravnog odbora Kluba,
• bira i razrješava članove Nadzornog odbora Kluba,
• bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Kluba,
• razmatra i odlučuje o izvješćima predsjednika Kluba i Nadzornog odbora Kluba,
• utvrđuje politiku Kluba,
• odlučuje o molbama, prigovorima i žalbama kada je to utvrđeno normativnim aktima Kluba,
• usvaja programa rada Kluba, financijski plan i Završni račun Kluba,
• odlučuje o svim pitanjima značajnim za športski, gospodarski i svekoliki probitak Kluba te

daje uputstva Upravnom odboru te Tajniku Kluba za donošenje odluka o tim pitanjima,

• daje smjernice i naputke za rad Upravnom odboru Kluba i kontrolira njegov rad,
• odlučuje o pretvorbi Kluba u poduzeće ili o drugoj promjeni pravnog položaja Kluba,
• odlučuje o prestanku djelovanja Kluba,
• ustanovljuje i dodjeljuje nagrade i priznanja za rad u Udruzi na prijedlog Upravnog odbora

Udruge,

• obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i općim

aktima. Predsjednik Skupštine Kluba je ujedno i predsjednik Kluba.Članak 34. Prije početka sjednice Skupština utvrđuje se broj članova Skupštine Kluba.

Članak 35.


Skupština Kluba odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama. Skupština Kluba može pravovaljano odlučivati kada je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova Skupštine. Ako u zakazano vrijeme sjednice Skupštine nije nazočna natpolovična većina članova Skupštine, sjednica se odgađa na pola sata, a ako pak ni nakon te odgode nije nazočna natpolovična većina, sjednica Skupštine se odgađa i zakazuje nova u roku od 15 dana. Odluke na Skupštini donose se natpolovičnom većinom ukupnog broja nazočnih članova Skupštine, osim donošenja, izmjena i dopuna Statuta i odluke o prestanku djelovanja Kluba, koje se donose dvotrećinskom većinom sjednici nazočnih članova Skupštine. Odluke donesene na sjednici Skupštine obvezatne su za sve članove Kluba.

Članak 36.


Sjednice Skupštine mogu biti:

• redovite,
• izborne,
• izvanredne i
• svečane.

Članak 37.


Mandat članova Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora traje četiri /4/ godine.

Članak 38.


Skupština Kluba radi u sjednicama. Redovite sjednice sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik Kluba. Sjednice Skupštine sazivaju se na posebnu inicijativu predsjednika Kluba i na zahtjev:

• jedne trećine članova Skupštine,
• Upravnog odbora ili Nadzornog odbora Kluba.

U svrhu odlučivanja o bitnim pitanjima za rad Kluba, odnosno otklanjanja poremećaja u radu, tijela iz prethodnog stavka ovog članka mogu predložiti sazivanje izvanredne sjednice Skupštine Kluba. Predlagatelj za sazivanje izvanredne sjednice dužan je pripremiti dnevni red i dokumente u svezi s pitanjem o kojem se raspravlja i odlučuje. Predsjednik Kluba mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku 30 dana od dana kada je dostavljen zahtjev.Članak 39. Glasovanje u Skupštini je u pravilu javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem.

Članak 40.


Rad i odlučivanje u Skupštini utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine. O radu Skupštine Kluba vodi se zapisnik. Izvorni tekst zapisnika trajno se čuva u pismohrani Kluba. Odluke i zaključci doneseni na sjednici Skupštine Kluba, koji su od posebnog interesa za članove Kluba, moraju se javno objaviti.

Članak 41.


Član Skupštine ima poglavito ova prava i dužnosti:

• sudjelovati u radu Skupštine i njenih tijela,
• birati i biti biran u tijela i druga radna tijela Skupštine Kluba, odnosno Saveza ili udruge u

koju je učlanjen Klub,

• predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelatnosti Kluba.

Članak 42.


Članu Skupštine Kluba može prestati mandat i prije isteka roka na koji je biran:

• ako podnese ostavku na svoju dužnost,
• ako bude opozvan,
• ako mu prestane članstvo u Klubu.

Člana Skupštine Kluba može opozvati samo ono izborno tijelo koje ga je izabralo.

Članak 43.


Ako mandat članova Skupštine Kluba prestane prije isteka vremena na koje je biran, mogu se provesti dopunski izbori. Dopunski izbori moraju se provesti ako se broj članova smanji za 1/3 ukupnog broja članova Skupštine Kluba. Mandat člana izabranog na dopunskim izborima traje onoliko vremena koliko bi trajao mandat člana Skupštine Kluba na čije je mjesto izabran. Odluku o dopunskim izborima donosi Upravni odbor Kluba. Odluku o izboru člana Skupštine Kluba donosi ono izabrano tijelo koje je izabralo člana Skupštine kojem je prestao mandat.2. Upravni odbor

Članak 44.


Upravni odbor je tijelo Kluba koji u razdoblju između dvije sjednice Skupštine Kluba i u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim pravilima Kluba, odlučuje o radu i poslovanju Kluba. Pri donošenju Odluka o radu i poslovanju Kluba Upravni odbor postupa u skladu s odlukama, zaključcima i općom politikom koju je utvrdila Skupština Kluba.

Članak 45.

U okviru svoje nadležnosti Upravni odbor Kluba:

• saziva sjednicu Skupštine Kluba i utvrđuje dnevni red sjednice,
• odlučuje o prijamu i o isključenju iz članstva,
• utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
• predlaže Skupštini planove i programe razvoja Kluba i programe rada Kluba,
• odlučuje o promjeni imena Kluba, sjedišta i adrese,
• upravlja i gospodari imovinom Kluba,
• predlaže financijski plan i Zaključni račun koje na prvoj sjednici daje Skupština na usvajanje,
• utvrđuje i izvršava financijsku politiku i u skladu s financijskim planom i odlukama Skupštine donosi odluke o sredstvima Kluba,
• podnosi izvješće tijelu uprave nadležnom za šport,
• imenuje i razrješava Tajnika Kluba,
• odlučuje o zaključivanju i raskidu ugovora s igračima i trenerima u skladu sa Zakonom, o

prijamu igrača i trenera u Klub i izdavanju ispisnica,

• odlučuje o organizaciji športskih priredbi,
• utvrđuje mjere za unapređenje stručnog rada u Klubu i osposobljavanju stručnih kadrova,
• donosi poslovne odluke u skladu s politikom utvrđenoj na Skupštini Kluba,
• skrbi o izvršavanju odluka, zaključaka i stajališta Skupštine,
• određuje koji se dokumenti i podaci smatraju službenim i drugom tajnom,
• imenuje predstavnike Kluba u tijela drugih organizacija i udruga, članove delegacija,

predstavnike na skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu,

• osniva stalna i povremena povjerenstva i radna tijela za obavljanje određenih zadaća.

Odlukom o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela, Upravni odbor utvrđuje sastav, djelokrug i ovlasti,

• imenuje pojedince za obavljanje pojedinih zadaća,
• utvrđuje prijedlog Pravilnika i drugih općih akata kojima se utvrđuju odnosi u Klubu,

ukoliko ovim Statutom ili Zakonom nije drugačije određeno,

• utvrđuje ustroj Kluba i njegovih službi, te prati i koordinira njihov rad,
• imenuje i razrješava članove radnih tijela, povjerenstvo i trenere,
• odlučuje o zaključivanju i raskidu građansko-pravnih ugovora, o naknadama igrača i trenera,
• odlučuje o neposrednom obavljanju djelatnosti od strane Kluba,
• odlučuje o sudjelovanju Kluba na natjecanjima u zemlji i inozemstvu, te imenuje vodstvo

puta,

• brine se o pravilnom i pravodobnom obavljanju stručnih i ekonomsko-financijskih poslova,
• u granicama financijskog plana odlučuje o raspolaganju imovinom Kluba,• poduzima mjere za održavanje, zaštitu , pravilno korištenje i stjecanje nove imovine Kluba,
• odlučuje o visini cijena ulaznica za utakmice,
• odlučuje o uvjetima i rasporedu korištenja športskih objekata kojima upravlja Klub,
• odlučuje o plaćama zaposlenih i naknadama u skladu sa Zakonom,
• odlučuje o nagradama igračima, trenerima i drugim članovima Kluba u skladu sa Zakonom,
• odlučuje o davanju stipendija, plaćanju školarina i drugim izdacima u svezi s stručnim

osposobljavanjem u skladu sa Zakonom,

• podnosi izvješća nadležnim tijelima,
• odlučuje i o drugim pitanjima poslovanja i rada Kluba, ako po odredbama ovog Statuta nisu

u nadležnosti drugih tijela ili radnih tijela Kluba.

Članak 46.

Upravni odbor Kluba broji 7 /sedam/ članova kojega čine predsjednik, dopredsjednik i pet članova. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri 4 /četiri/ godine. Dopredsjednika i članove Upravnog odbora bira Skupština Kluba na prijedlog predsjednika Kluba - mandatara za sastav Upravnog odbora.

Članak 47.

Za donošenje odluke na sjednici Upravnog odbora potrebna je nazočnost većine njegovih članova. Odluka Upravnog odbora je punovažna ako je za nju glasovala većina nazočnih članova.

Članak 48.


Glasovanje na sjednicama Upravnog odbora Kluba je javno.

Članak 49.


Upravni odbor ili pojedini njegovi članovi mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani. Prijedlog za opoziv Upravnog odbora ili pojedinog njegovog člana može podnijeti najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba ili Nadzorni odbor. Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i potpisan od predlagača. Članovima Upravnog odbora čiji se opoziv predlaže, mora se omogućiti da se izjasne o navodima u prijedlogu za opoziv.

Članak 50.

Pojedini članovi Upravnog odbora Kluba mogu se opozvati ako:

• provode politiku Kluba suprotno zaključcima i odlukama Skupštine Kluba,
• ne obavlja svoje dužnosti ili ih ne obavlja pravodobno i
• neopravdano izostaje sa sjednica Upravnog odbora.Članak 51.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština Kluba odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Glasovanje o opozivu u pravilu je tajno.

Član Upravnog odbora opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova Skupštine Kluba.

Članak 52.

Umjesto opozvanog bira se novi član Upravnog odbora Kluba prema postupku propisanom za izbor članova Upravnog odbora.

Novoizabranom članu Upravnog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima Upravnog odbora.

Članak 53.

Sjednice Upravnog odbora kluba održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Predsjednik Kluba dužan je sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev:

• natpolovične većine članova Upravnog odbora i
• Nadzornog odbora Kluba.

Ako predsjednik Kluba ne sazove sjednicu u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka sjednicu će sazvati Nadzorni odbor, odnosno Tajnik Kluba.

Članak 54.

Sjednicama Upravnog odbora Kluba rukovodi njegov predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Kluba ili član Upravnog odbora Kluba kojeg ovlasti predsjednik.

Članak 55.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini Kluba.

Upravni odbor podnosi izvješće o svom radu svake godine Skupštini Kluba. Ako izvješće ne bude prihvaćeno, Skupština odlučuje o povjerenju Upravnom odboru.

Članak 56.

Rad Upravnog odbora može se urediti Poslovnikom.

O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Izvorni tekst zapisnika trajno se čuva u pismohrani Kluba.

Pismeno izrađene odluke Upravnog odbora koje se dostavljaju drugim osobama potpisuje predsjednik Kluba.

3. Predsjednik Kluba

Članak 57.

Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba. Mandat predsjednika Kluba traje četiri (4) godine, s tim da može ponovno biti biran.

Članak 58.

Predsjednik Kluba:

• predstavlja Klub,
• zastupa Klub,
• mandatar je za sastav članova Upravnog odbora, koji predlaže Skupštini na izbor dopredsjednika i članove Upravnog odbora,
• rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,
• vodi računa o tome da se rad Kluba odvija u skladu s ciljevima Kluba i u okviru opće politike koju je utvrdila Skupština Kluba,
• brine se o izvršenju programa rada Skupštine Kluba,
• brine se o izvršenju zaključaka i odluka Skupštine Kluba,
• brine se da se Odluke tijela Kluba i ukupnog djelovanja Kluba donose u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga dopredsjednik Kluba ili jedan od članova Upravnog odbora Kluba kojega ovlasti predsjednik. 4. Nadzorni odbor

Članak 59.


Nadzorni odbor je tijelo Kluba koji prati i nadzire rad Skupštine, Upravnog odbora, Tajnika i drugih tijela Kluba, zakonitost donošenja Odluka te o svojem nalazu i mišljenju obavješćuje Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran. Nadzorni odbor utvrđuje jesu li rad i djelatnost Skupštine, Upravnog odbora, Predsjednika, Tajnika i drugih radnih tijela Kluba u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, drugim pravilima a i općim aktima Kluba. Nadzorni odbor posebno nadzire zakonitost rada, zakonitost vođenja materijalnog i financijskog poslovanja Kluba, te o svom nalazu i mišljenju obavješćuje Skupštinu Kluba putem svog izvješća.

Članak 60.


Nadzorni odbor Kluba ima 3 /tri/ člana i to predsjednika, dopredsjednika i jednog člana. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri /4/ godine. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Kluba iz svojih redova Predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora Kluba izabiru iz svojih redova članovi Nadzornog odbora Za članove Nadzornog odbora mogu biti birane osobe izvan redova članova Skupštine, Upravnog odbora, zaposlenika Kluba, Tajnika Kluba.Članak 61. Svaki član Kluba može uputiti Nadzornom odboru primjedbe i prijedloge u svezi s djelatnošću Kluba koje je Nadzorni odbor dužan razmotriti. Nadzorni odbor Skupštini Kluba podnosi izvješće o svom radu, a Upravnom odboru nalaze o nepravilnostima s prijedlogom za poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje. Upravni odbor, Predsjednik i Tajnik Kluba dužni su očitovati se i donijeti odgovarajuće odluke u svezi s nalazima i mišljenjima koja im je uputio Nadzorni odbor. Predsjedniku Nadzornog odbora dostavlja se poziv s materijalima za sjednicu Upravnog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora ili član kojeg odredi Nadzorni odbor može sudjelovati u radu Upravnog odbora, bez prava glasa.

Članak 62.


Upravni odbor, Predsjednik, Tajnik Kluba te djelatnici Kluba dužni su na zahtjev Nadzornog odbora ili njegovog predsjednika omogućiti uvid u dokumentaciju te dati tražene podatke članu Nadzornog odbora ili drugoj stručnoj osobi koju odredi Nadzorni odbor. Radi ostvarivanja nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem Kluba, Upravni odbor mora dostaviti Nadzornom odboru Završni račun i Godišnje izvješće o financijskom poslovanju najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine na kojoj se usvaja financijsko izvješće za određenu poslovnu godinu.

Članak 63.


Nadzorni odbor održava sastanke prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Na sva pitanja rada Nadzornog odbora koja nisu posebno uređena na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog Statuta. 5. Tajnik Kluba

Članak 64.


Na temelju odluka Skupštine i Upravnog odbora, Tajnik Kluba organizira i rukovodi radom Kluba. Tajnik je odgovoran za zakonitost i pravilnost rada Kluba.

Članak 65.


Tajnik je ima pravo i obveze:

• predstavljati Klub,
• predlagati Skupštini i Upravnom odboru planove i programe razvoja Kluba i mjere za

njihovo ostvarenje,

• brinuti se o urednom vođenju registra članova,
• voditi zapisnike sa sjednica Skupština i Upravnog odbora,
• voditi i čuvati pismohranu Kluba,
• osigurati izradu stručnih osnova za utvrđivanje politike razvoja i unapređenje svih djelatnosti

Kluba,• osigurati pravodobno izvršavanje poslova za potrebe sjednice Skupštine i Upravnog odbora te drugih tijela Kluba,

• surađivati s predsjednikom, na pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
• organizirati i usklađivati rad pojedinih djelatnika,
• neposredno rukovoditi radom zajedničkih poslova Kluba,
• osiguravati izvršenje odluka Skupštine i Upravnog odbora Kluba,
• raspoređivati djelatnike Kluba na radna mjesta koja ne imenuje Upravni odbor,
• predlagati promjene u organizaciji Kluba,
• izrađivati odnosno osiguravati izradu godišnjih i periodičnih izvješća o radu i financijskom

poslovanju Kluba,

• obavljati i druge poslove za obavljanje kojih je Zakonom ovlašten Tajnik, odnosno poslova

koji su mu stavljeni u nadležnost ovim Statutom, drugim općim aktima ili odlukom Skupštine, Upravnog odbora i Predsjednika Kluba.

Članak 66.


Tajnika imenuje Upravni odbor Kluba na vrijeme od 4 /četiri/ godine. Uvjete za imenovanje Tajnika utvrđuje Upravni odbor.

Članak 67.


Tajnik je odgovoran za rad Kluba na ostvarenju ovim Statutom, planovima i programima rada, te drugim pravilima i općim aktima predviđenih ciljeva i zadaća. Ako dođe do odstupanja od ostvarivanja utvrđenih ciljeva i zadaća Tajnik je dužan poduzeti mjere na poduzimanju kojih je on ovlašten ili predložiti nadležnim tijelima Kluba poduzimanje mjera radi ostvarivanja predviđenih ciljeva i zadaća. Tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini, Upravnom odboru i Predsjedniku Kluba. Ako dođe do značajnijeg odstupanja ili poremećaja u ostvarivanju ciljeva i zadaća iz stavka 1. ovog članka, Upravni odbor može razriješiti Tajnika i prije isteka vremena na koje je on imenovan. 6. Odbori i povjerenstva

Članak 68.


Upravni odbor može osnovati stalna i privremena povjerenstva ili odbore za obavljanje privremenih i prigodnih poslova. Danom izvršenja takvog posla članovima povremenih povjerenstava ili odbora prestaje mandat.

Članak 69.


Pobliže odredbe o djelokrugu rada pojedinih odbora i povjerenstva, o broju njihovih članova i načinu izbora, te o pravima i dužnostima članova pojedinih odbora i povjerenstva utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora ili odlukom o osnivanju određenog odbora ili povjerenstva.VII. IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD KLUBA

Članak 70.


Klub ima svoju imovinu. O raspolaganju imovinom Kluba odlučuje nadležno tijelo Kluba u skladu sa Zakonom, ovim statutom i općim aktima Kluba. Klub je dužan osigurati javnost rada u stjecanju i raspolaganju imovinom Kluba, te osigurati kontrolu raspolaganja u skladu sa Statutom, Zakonom i drugim općim aktima. Prilikom donošenja odluka o upravljanju športskim objektima, tijela Kluba će osigurati zaštitu i promicanje posebnog društvenog interesa pri njihovom održavanju i korištenju, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 71.


Imovinu Kluba čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Klub ostvaruje od: Sredstva za rad Kluba čine prihodi koje Klub ostvari obavljajući športsku djelatnost od marketinške djelatnosti, sponzorstva, donatora, članarina, sredstva kojim jedinice lokalne i područne samouprave i Republika Hrvatska pomažu obavljanje športske djelatnosti te druga sredstva koja Klub pribavi na Zakonom dozvoljen način.

Članak 72.


Financijskim planom planiraju se prihodi i rashodi Kluba za kalendarsku godinu. Po isteku kalendarske godine donosi se Završni račun, račun o izvršenju financijskog plana u rokovima određenim propisima. Svi prihodi ostvareni djelatnošću Kluba koriste se u skladu s ovim Statutom, drugim pravilima ili aktima Kluba. Svi akti financijsko-materijalne prirode potpisuje predsjednik Kluba ili osoba po njegovoj punomoći. Upravni odbor svojom Odlukom utvrđuje osobe koje su pored Tajnika Kluba ovlaštene za potpisivanje financijsko- materijalne dokumentacije. Upravni odbor može donijeti pravila ili drugi opći akt kojim se uređuje materijalno-financijsko poslovanje u Klubu. Klub vodi propisano knjigovodstvo i sastavlja financijska izvješć< prema propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih pravnih osoba.

Članak 73.

Za svoje obveze Klub odgovara cjelokupnom svojom imovinom i sredstvima u skladu sa Zakonom.

JAVNOST RADA KLUBA

Članak 74.

Djelovanje Kluba je javno.

Članak 75.

Javnost rada Kluba ostvaruje se posebice putem:

 • informiranja članova Kluba, te nadležnih tijela državne uprave i nadležnih športskih tijela o djelovanju i poslovanju Kluba;
 • informiranja javnosti putem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o svom djelovanju i radu;
 • objavljivanja planova, programa, odluka i akata Kluba putem oglasne ploče Kluba ili na drugi prikladan način i
 • web stranice Kluba.

Članak 76.

Radi potpunijeg informiranja članova i javnosti o svom radu Klub može izdavati svoje službeno glasilo.

Odluku o izdavanju glasila donosi Upravni odbor Kluba.


PRIZNANJA

Članak 77.

Klub dodjeljuje slijedeća priznanja:

1. plakete;
2. značke;
3. diplome;
4. ostala priznanja i nagrade.

Članak 78.


Priznanja iz prethodnog članka posebnim odlukama donosi Skupština Kluba, na prijedlog Upravnog odbora Kluba.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 79.

Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu članovima Kluba.

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.Ovaj Statut donosi Skupština Kluba većinom glasova ukupnog broja svih članova. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Članak 80.

Sva unutarnja pitanja Kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, biti će uređena aktima koje donosi nadležno tijelo Kluba u skladu s ovim Statutom. XI. PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 81.


Klub prestaje s radom ako takvu odluku donese Skupština Kluba s najmanje dvije trećine glasova ukupno nazočnih članova Skupštine, ili po osnovi Zakona i drugih propisa kojima su uređena ta pitanja. U slučaju prestanka Kluba imovina Kluba se, nakon namirenja vjerovnika i troškova i eventualnog sudskog i drugih postupaka, predaje Gradu Dubrovniku. XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 82.


Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Članak 83.

Odluke i akti Kluba doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta primjenjivat će se ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

Članak 84.

U svemu što nije posebice uređeno ovim Statutom, primjenjuju se odbredbe Zakona i drugih propisa, te akti državnih i nadležnih športskih tijela, Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog šahovskog saveza.

Članak 85.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Šahovskog kluba "Dubrovnik" od 9. travnja 2002., a primjenjuje se danom ovjere Ureda Državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji /odnosno njezinom pravnom sljedbeniku/.

Članak 86.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Kluba. Statut će na odgovarajući način biti uvijek dostupan svim zainteresiranim subjektima.

                                               Predsjednik

Dopisnog dama kluba "Taktika Nova"

                                             /XXXXX /

Ovaj Statut je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Kluba dana xx. xxxxx 201x.