educated

Pravidla mezinárodní dámy České federace dámy

čl. 1

Hra a hráči 1. Mezinárodní dáma je duševní sport, který hrají dvě osoby, které se nazývají hráči.čl. 2

Herní materiál 1. Mezinárodní dáma se hraje na čtvercové desce rozdělené na sto stejných polí, přičemž se pravidelně střídají světlá a tmavá pole.
 2. Mezinárodní dáme se hraje jen na 50 aktivních tmavých polích
 3. Šikmé linie vytvořené tmavými poli vytvářejí 17 diagonál. Nejdelší úhlopříčka spojující dva rohy desky a obsahující 10 tmavých polí se nazývá hlavní diagonála.
 4. Desku je třeba umístit mezi oba hráče tak, aby hlavní diagonála začínala po levé ruce každého hráče, první pole vlevo je u každého hráče tmavé.
 5. Na takto definované desce lze rozlišit tyto řady a sloupce:
  1. řady, t.j. vodorovné linie deseti střídavě světlých a tmavých polí
  2. sloupce, t.j. deset střídavě světlých a tmavých polí jdoucích kolmo od okraje šachovnice, který je nejblíže jednomu hráči, k okraji, který je nejblíže druhému hráči
  3. základní řady, t.j. řady, které jsou nejblíže k některému z hráčů
  4. krajní sloupce, t.j. sloupce, které jsou na kraji desky
 6. Tmavá pole deska jsou očíslována. Toto očíslování nemusí být na desce znázorněno. Číslování začíná u prvního tmavého pole horní řady a pokračuje zleva doprava, řadu po řadě až končí u posledního tmavého pole vpravo spodní řady. Takto je
  1. pět tmavých polí základních řad označeno čísly 1-5 a 46-50
  2. pět tmavých polí krajních sloupců označeno vlevo čísly 6-16-26-36-46 a vpravo čísly 5-15-25-35-45
  3. tmavá krajní pole hlavní diagonály v rozích desky jsou označena čísly 5 a 46
 7. Mezinárodní dáma se hraje s dvaceti bílými kameny (nebo kameny světlých odstínů) a dvaceti černými kameny (nebo kameny tmavých odstínů)
 8. Před zahájením partie je dvacet černých kamenů umístěno na polích 1 - 20 a dvacet bílých kamenů na polích 31 - 50. Pole 21 - 30 jsou volná.čl. 3

Tahy figur 1. Figury se rozlišují na kameny a dámy
 2. Kameny a dámy mají různý způsoby pohybu a braní. Pohyb figury z jednoho pole na druhé se nazývá tah
 3. První tah provádí hráč, který má bílé kameny. Oba hráči pak provádí tahy střídavě, vždy jen jeden tah svými vlastními figurami.
 4. Kamen se pohybuje vždy jen dopředu po diagonále z jednoho pole na druhé volné pole další řady.
 5. Dámou se stane kámen, který dokončil tah na některém z tmavých polí protilehlé základní řady desky.
 6. Dáma se označuje korunovací, t.j. tím, že se na kámen položí jiný kámen stejné barvy. Tuto korunovaci provádí soupeř, nesplní-li však tuto svoji povinnost, korunovaci provede hráč, hrající dámou.
 7. Kámen, přeměněný na dámu, si podrží toto postavení v dalším průběhu hry.
 8. Dáma může uplatnit zvláštní způsoby pohybu a braní až poté, co po její přeměně z kamene zahraje soupeř jeden tah.
 9. Dáma se přesunuje dozadu a dopředu na libovolná volná pole diagonály, na které se nachází.
 10. Přemístění figury se považuje za dokončené v okamžiku, jakmile hráč pustil figuru z ruky.
 11. Jestliže se hráč, který je na tahu, dotkne jednoho nebo několika kamenů, musí provést svůj tah prvním dotknutým kamenem, je-li tento tah možný podle pravidel.
 12. Jestliže hráč figuru, kterou provádí tah, ještě nepustil, může ji umístit na jiné pole, pokud je to možné podle pravidel.
 13. Upozorní-li předem svého soupeře výrokem "j'adoube", může hráč, který je na tahu, opravit postavení jednoho nebo několika figur na jejich polích.
 14. Skutečnost, že se hráč, který není na tahu, dotýká svých nebo soupeřových polí, nemá pro tohoto hráče žádné důsledky, považuje se však za nesportovní chování.čl. 4

Braní 1. Braní soupeřovy figury je povinné, provádí se dopředu i dozadu. Úplné braní se považuje za jeden tah. Braní vlastních figur je zakázané.
 2. Braní kamenem: Jestliže se kámen nachází na diagonále v sousedství soupeřovy figury, za kterou je volné pole, je povinen ji přeskočit, obsadit toto volné pole a odstranit přeskočenou soupeřovu figuru z desky.
 3. Braní dámou: Jestliže se dáma nachází na stejné diagonále se soupeřovou figurou, za kterou je jedno nebo více volných polí, je povinna tutu figuru přeskočit, zaujmout libovolné volné pole na diagonále za ní a přeskočenou figuru odstranit z desky.
 4. Braní musí být jasně znázorněno a jednotlivé operace musí být provedeny v pořadí uvedeném v odst. 2 a 3. Nedostatečně znázorněné braní musí být na žádost soupeře znázorněno znovu. Braní se považuje za dokončené až okamžikem odstranění soupeřových figur.
 5. Vícenásobné braní kamenem: Jestliže se kámen po provedeném přeskočení soupeřovy figury opět nachází na diagonále v sousedství soupeřovy figury, za kterou je volné pole, je povinen opět skočit i tuto druhou, případně třetí a další figuru a obsadit volné pole, které se nachází za poslední přeskočenou figurou a poté odstranit z desky všechny přeskočené soupeřovy figury v pořadí, v jakém byly přeskočeny, nebo v pořadí opačném.
 6. Vícenásobné braní dámou: Jestliže se dáma po provedeném přeskočení soupeřovy figury opět nachází na stejné diagonále se soupeřovou figurou, za kterou je jedno nebo více volných polí nebo takovou diagonálu kříží, je povinna opět skočit i tuto druhou, případně třetí a další figuru a obsadit libovolné volné pole, které se nachází za poslední přeskočenou figurou a poté odstranit z desky všechny přeskočené soupeřovy figury v pořadí, v jakém byly přeskočeny, nebo v pořadí opačném.
 7. Během braní je zakázano přeskakovat vlastní figury.
 8. Během braní je dovoleno přesouvat figuru několikrát přes stejné pole, je však zakázáno přeskakovat vícekrát stejnou soupeřovu figuru.
 9. Vícenásobné braní musí být jasně znázorněno tak, že hráč umisťuje postupně svoji skákající figuru na jednotlivá volná pole za přeskočenými kameny soupeře a nakonec umístí tuto figuru na konečné pole skoku. Nedostatečně znázorněné vícenásobné braní musí být na žádost soupeře znázorněno znovu.
 10. Vícenásobné přeskočení je ukončeno v okamžiku, kdy hráč pustí přeskakující figuru.
 11. Přeskočené soupeřovy figury mohou být odstraněny z desky až po provedeném skoku. a to v pořadí, v jakém byly přeskočeny, nebo opačném. Neuspořádané odstraňování přeskočených figur musí být na žádost soupeře opraveno.
 12. Odstranění přeskočených figur se považuje za ukončené v okamžiku, kdy hráč odstraní poslední přeskočenou figuru nebo v průběhu odstraňování soupeřových figur ukončí tah.
 13. Braní většího počtu soupeřových figur má přednost a je proto povinné. . Dáma přitom nemá žádnou přednost ani zvláštní povinnost, stejně jako kámen se považuje za figuru.
 14. Jestliže je více možností braní stejného počtu soupeřových figur, může si hráč vybrat libovolnou z nich.
 15. V souladu s čl. 3 odst.5. kámen, který v průběhu braní přechází přes některé z polí základní řady soupeře zůstává kamenem i po ukončení braní.čl. 5

Pozice a tahy proti pravidlům 1. Jestliže se v průběhu partie zjistí, že deska byla umístěna v rozporu s čl. 2 odst.4, je taková partie neplatná a je třeba ji sehrát od samého začátku znovu.
 2. Kameny musí být umístěny na desku v souladu s čl. 2 odst.8 před zahájením partie. Při každé odchylce z tohoto pravidla, zjištěné v průběhu partie, se postupuje podle zásad vedených v odst. 4 níže.
 3. Každá soupeřova figura, nacházející se mimo aktivní tmavá pole desky, je mimo hru a může být vrácena do hry jen postupem podle odst.4. níže.
 4. Jestliže se hráč dopustil některého z níže uvedených porušení pravidel, pouze soupeř má právo rozhodnout, zda toto porušení má být opraveno, nebo zda bude ponecháno v platnosti.
  1. hraní dvakrát za sebou
  2. nesprávné přemístění figury
  3. provedení tahu jinou vlastní figurou, než které se předtím dotknul
  4. zpětvzetí tahu
  5. hraní soupeřovou figurou
  6. opomenutí možnosti braní
  7. bezdůvodné odstranění soupeřových nebo vlastních figur
  8. braní figurou přes větší nebo menší počet figur, než jaký je možné brát.
  9. zastavení se v provádění skoku (viz. čl. 4 odst.10)
  10. nesprávné odstranění figury během neukončeného braní
  11. odstranění nižšího počtu soupeřových figur, než jaký byl přeskočen
  12. odstranění soupeřových figur, které nebyly v průběhu braní přeskočeny
  13. zastavení se v odstraňování soupeřových figur v průběhu braní
  14. odstraňování vlastních figur v průběhu braní
 5. Jestliže se v případě nehody změní postavení figur na desce, nelze tuto skutečnost, v případě, že je okamžitě zjištěna, považovat za důvod postupu podle předchozího odstavce.
 6. Jestliže se některý hráč odmítá podrobit pravidlům hry, jeho soupeř má právo domáhat se jejich dodržení.
 7. Každý tah zahraný soupeřem hráče, který porušil pravidla některým ze způsobů uvedených v odst.4 písm. a)-n), nebo který se odmítá podrobit pravidlům hry, se považuje za potvrzení vzniklého stavu a není již žádná možnost nápravy takového porušení.
 8. Částečná náprava porušení nebo odmítnutí pravidel se nepřipouští.čl. 6

Nerozhodná partie 1. Partie je nerozhodná, když se stejná pozice vyskytne potřetí, přičemž na tahu je vždy stejný hráč.
 2. Jestliže během 25ti po sobě jdoucích tahů nedošlo k tahu kamenem nebo k žádnému braní, je partie nerozhodná.
 3. Jestliže nezbývají na desce více než tři dámy proti jedné dámě, partie je nerozhodná, když oba hráči odehrají každý ještě šestnáct tahů.
 4. Jestliže nezbývají na desce více než dvě dámy nebo jedna dáma s jedním kamenem nebo jedna dáma proti jedné dámě, partie je nerozhodná, když oba hráči odehrají každý ještě pět tahůčl. 7

Výsledek partie 1. Jsou dvě formy výsledku partie:
  1. výhra jednoho z hráčů a v důsledku toho prohra druhého
  2. nerozhodná partie
 2. Výhra je dosažena hráčem, jehož soupeř
  1. vzdá partii, nebo
  2. je na tahu, ale jeho figury jsou zablokovány a nemůže s nimi provést tah podle pravidel, nebo
  3. nemá figury, nebo
  4. se odmítne podrobit pravidlům hry.
 3. Nerozhodně pro oba hráče skončí partie, jestliže:
  1. se dohodnou, nebo
  2. se použije ustanovení čl. 6, nebo
  3. žádný z nich partii nevyhraječl. 8

Notace
 1. Aktivní tmavá pole desky jsou v souladu s čl. 2 odst. 6 označena čísly 1 - 50. Je možné zaznamenávat přemisťování bílých i černých figur a s pomocí tohoto záznamu znovu přehrát celou partii.
 2. Přemisťování figur může být vyjádřeno tímto způsobem:
  1. číslo pole, z něhož začíná následované číslem pole, na kterém končí
  2. tato dvě čísla mohou být oddělena pomlčkou, když jde o prosté přemístění
  3. tato dvě čísla mohou být oddělena křížkem, pokud došlo při přemístění k braníčl. 9

Smluvené znaky 1. V zájmu přesnějšího vyjadřování v zápise partií je možné používat těchto smluvených znaků:
  1. přemístění figur: -
  2. braní: x
  3. dobrý nebo silný tah: !
  4. velmi dobrý nebo silný tah: !!
  5. špatný nebo slabý tah: ?
  6. velice špatný nebo slabý tah: ??
  7. tah zdánlivě slabý, který se ukáže být silným: ?!
  8. tah zdánlivě silný, který se ukáže být slabým: !?
  9. tah z donucení, když každý jiný tah vede ke ztrátě *
  10. výhra partie: +
  11. rovná hra: =
  12. poslední tah v partii hraný v určité fázi k označení počtu získaných kamenů: +1, +2 atd.
  13. obráceně pro označení počtu ztracených kamenů: -1, -2 atd.
  14. tah nebo braní dle výběru mající stejné důsledky: a.l. (ad libitum).čl. 10

Časová kontrola 1. Může být dohodnuto, pokud jde o určitou partii, že každý hráč je povinen odehrát určitý počet tahů během určené doby
 2. V takovém případě jsou povinni hráči:
  1. použít kontrolních hodin
  2. zaznamenávat, každý tah za tahem, kompletní průběh partie
 3. Může být dohodnuto, pokud jde o určitou partii, že každý hráč bude disponovat určitým časem, aby dohrál tuto partii až do konce
 4. V tomto případě je povinen používat kontrolních hodin aniž bude požadován zápis
 5. Popis a pravidla užívání hodin jsou upraveny soutěžním řádem.čl. 11

Variace partie 1. Mohou být různé variace ve způsobu hry v dámu:
  1. Normální partie na desce mezi hráči sedícími naproti sobě.
  2. Normální partie na desce mezi hráčem simultánně posazeném proti určitému počtu hráčů
  3. Partie hraná korespondenčně mezi dvěma hráči , kteří si střídavě vyměňují hrané tahy
  4. partie mezi hráčem jenž hraje aniž to vidí , používá nebo nepoužívá záznam a hráčem, jenž má před sebou desku
  5. Partie mezi hráčem , který hraje aniž vidí, používá nebo nepoužívá záznam a mezi simultánně více hráči, kteří každý má k dispozici desku
  6. partie hraná slepým hráčem mezi slepými hráči, kteří mají k dispozici desku s figurami v reliéfu.
  7. normální partie na desce mezi dvěma hráči nestejně silnými, silnější začíná s hendikepem jedné nebo více figur
 2. Pro tyto různé variace s výjimkou té, která je uvedena pod bodem a) je na místě se obrátit na doplněk řádových dispozic