educated
Angelo Piantadosi - Fred Roedolph
e-dama.net: Open Midi Tournament.507 (2019)
TimeWhite:  0
TimeBlack:  1

20 - 20
start prev next end auto


1.
34-29
17-22
2.
40-34
11-17
3.
32-28
6-11
4.
37-32
1-6
5.
41-37
19-23
6.
28x19
14x23
7.
46-41
10-14
8.
44-40
14-19
9.
50-44
5-10
10.
32-28
23x32
11.
37x28
10-14
12.
38-32
19-23
13.
28x19x10
22-27

Export as PDN