educated
Eric Eikenaar - Gianluca Spessato
e-dama.net: Open Midi Tournament.531 (2019)
Result:  2-0
Date:  03-07-2019
TimeWhite:  4
TimeBlack:  13

20 - 20
start prev next end auto


1.
33-28
18-23
2.
34-30
12-18
3.
30-25
20-24
4.
40-34
16-21
5.
31-26
24-30
6.
35x24
19x30
7.
28x19
14x23
8.
32-28
23x32
9.
38x27x16
30-35
10.
39-33
7-12
11.
16x7
2x11
12.
44-40
35x44
13.
50x39
17-21
14.
26x17
12x21
15.
37-32
15-20
16.
25x14
10x19
17.
36-31
21-26
18.
32-27
26x37
19.
41x32
11-16
20.
46-41
18-22
21.
27x18
13x22
22.
41-37
5-10
23.
32-28

Export as PDN